Editorial Board
Editor-in-Chief: Yu. I. Izotov (Ukraine)
Deputy Editor-in-Chief: B. I. Hnatyk (Ukraine)
Editorial Board:
 • O. V. Agapitov (USA)
 • I. L. Andronov (Ukraine)
 • L. F. Chernogor (Ukraine)
 • O. K. Cheremnykh (Ukraine)
 • V. M. Ivchenko (Ukraine)
 • Yu. Khotyaintsev (Sweden)
 • V. M. Kontorovich (Ukraine)
 • G. P. Milinevsky (Ukraine)
 • M. I. Mishchenko (USA)
 • Ya. V. Pavlenko (Ukraine)
 • L. S. Pilyugin (Ukraine)
 • N. G. Shchukina (Ukraine)
 • H. Schuh (Germany)
 • A. P. Vid'machenko (Ukraine)
 • B. Wszołek (Poland)
 • Ya. S. Yatskiv (Ukraine)
Secretary of Editorial Board: V. Ya. Choliy (Ukraine)
Language editors: K. Vovk (Ukraine)
Technical editors:
 • O. Torbaniuk (Italy)
 • G. Ivashchenko (Ukraine)