Editorial Board
Editor-in-Chief: Yu. I. Izotov (Ukraine)
Deputy Editor-in-Chief: B. I. Hnatyk (Ukraine)
Editorial Board:
 • O. V. Agapitov (USA)
 • I. L. Andronov (Ukraine)
 • I. M. Belska (Ukraine)
 • Z. M. Dlugach (Ukraine)
 • V. Fedun (UK)
 • O. V. Ivanova (Slovak Republic)
 • V. M. Ivchenko (Ukraine)
 • Yu. Khotyaintsev (Sweden)
 • G. P. Milinevsky (Ukraine)
 • Ya. V. Pavlenko (Ukraine)
 • L. S. Pilyugin (Ukraine)
 • O. Podladchikova (Switzerland)
 • H. Schuh (Germany)
 • A. P. Vid'machenko (Ukraine)
 • B. Wszołek (Poland)
Secretary of Editorial Board: O. Torbaniuk (Italy)
Language editor: O. Sergijenko (Ukraine)
Technical editors:
 • O. Shubina (Ukraine)